Teenused

Meie põhiline tegevusala on maamõõtmine. Oma pikaajalise töökogemusega oleme mõõdistanud maad, teostanud geodeetilisi mõõdistamisi, olnud klientidele nõuandvaks pooleks maamõõtmise alal. Oleme oma ala spetsialistid, meid võib usaldada.

Meie pakutavad teenused:

Katastrimõõdistamised
Katastrimõõdistamist tohib teostada ainult kehtivat tegevuslitsentsi omav maamõõtja. Katastrimõõdistamise käigus määratakse maastikul kindlaks katastriüksuse piirid ja paigaldatakse nõuetekohased piirimärgid. Katastrimõõdistamist on vaja teostada katastriüksuse jagamiseks või liitmiseks, piiride muutmiseks, piiriandmete kontrollimiseks ja piirimärkide taastamiseks.

Topo – geodeetilised mõõdistamised
Topo-geodeetiline mõõdistamine ehk geodeetiline alusplaan koostatakse lähteandmete saamiseks ehitusprojektide ja detailplaneeringute koostamiseks. Geodeetilised alusplaanid vormistatakse tavaliselt mõõtkavas M 1:500, vajadusel tellija soove arvestades ka muudes mõõtkavades. Topo-geodeetiline uuring peab olema kooskõlas määrusega „Topo – geodeetilisele uuringule ja teostusmõõdistamisele esitatavad nõuded“.

Ehitusjärgse geodeetilise alusplaani koostamine
Ehitusjärgne kontrollmõõdistus teostatakse peale ehitusobjekti lõpplikku valmimist ja teostatakse peamiselt kohalikule omavalitsusele dokumentatsiooni otstarbel. Ehitusjärgne mõõdistus annab omavalitsuse ehitusspetsialistile kinnituse, et kõik ehitustööd on teostatud kinnitatud projekti järgselt. See on oluline dokument kui taotletakse ehitise kasutusluba.

Ehitusjärgsed teostusmõõdistamised
Ehitusjärgset teostusmõõdistamist teostatakse vastavalt erinevate kommunikatsioonide: nagu elekter, side, vesi, kanalisatsioon, gaas, soojavarustus. Samuti ka teede, platside, vundamentide ja muude objektide kohta peale ehitamist ja esitatakse kohalikule omavalitsusele dokumentatsiooni otstarbel. Teostusmõõdistus peab vastama määrusele „Topo – geodeetilisele uuringule ja teostusmõõdistamisele esitatavad nõuded“.

Ehitiste telgede ja trasside mahamärkimised
Geodeetiliste märkimistöödega teostatakse hoonete ehitustelgede ja kommunikatsioonitrasside projektijärgse asukoha mahamärkimine ehitusobjektil.

Küsige julgelt teenustele hinnapakkumist siit!